[1]
I. G. Ayu Fanya and A. Munandar, “Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Hutang Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi di SMS Finance Cabang Mataram)”, prlw, vol. 2, no. 1, pp. 187-196, Feb. 2022.