[1]
I. N. Sri Anggreni Laraswaty and E. Jaya Subadi, “TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”, prlw, vol. 1, no. 3, pp. 4512-519, Oct. 2021.