AYU FANYA, I. G.; MUNANDAR, A. Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Hutang Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi di SMS Finance Cabang Mataram). Private Law, v. 2, n. 1, p. 187-196, 28 Feb. 2022.